• آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش خوشاب - دهستان دره يام - روستای بابا لنگر (75 ك .م شمال شرق) عمومي بنا سردابه 09/25/1375 1815 اواخر قرن 7 هـ . ق خوشاب سردابه یام 1
  بخش خوشاب – روستای گل گنبد وقفي بنا آرامگاه 12/19/1380 4814 قرن 7 ه .ق خوشاب مقبره گل گنبد 2
  ببخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  دولتي بنا سردابه 11/02/1382 10899 قرن 7 ه . ق خوشاب سردابه های مجموعه بابا لنگر 3
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 11/02/1382 10900 قرن 7 ه . ق خوشاب آرامگاه میر مطهر 4
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 11/27/1382 10901 قرن 7 ه . ق خوشاب آرامگاه بابا حاج توکل 5
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  عمومي بنا حمام 11/27/1382 10902 قرن 8 ه . ق خوشاب حمام بابا لنگر 6
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 05/17/1383 11020 قرن 7 ه . ق خوشاب بناي ورودي آرامگاه بابا لنگر 7
  بخش خوشاب- دهستان سلطان آباد- شمال جاده ورودي به شهر سلطان آباد وقفي بنا يخچال 05/17/1383 11022 پهلوي اول خوشاب يخدان سلطان آباد 8
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا چهارطاقي 03/04/1384 11774 ساساني خوشاب بناي چهارطاقي مير مظفر 9
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا مجموعه مجموعه 05/11/1380 4463 سلجوقي - قاجار خوشاب مجموعه تاریخی مذهبی بابالنگر 10
    خصوصي تپه تپه 05/17/1383 11065 قرن 7-9 ه . ق خوشاب تپه قصر مشكان 11
    دولتي محوطه غار 06/18/1391 30955 قرن 7ه.ق خوشاب دستكند زيرزميني سلطان آباد 12


   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق