• آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش خوشاب - دهستان دره يام - روستای بابا لنگر (75 ك .م شمال شرق) عمومي بنا سردابه 09/25/1375 1815 اواخر قرن 7ه.ق سردابه یام 1
  بخش خوشاب – روستای گل گنبد وقفي بنا آرامگاه 12/19/1380 4814 قرن 7 ه .ق مقبره گل گنبد 2
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  دولتي بنا سردابه 11/02/1382 10899 قرن 7 ه. ق سردابه های مجموعه بابا لنگر 3
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 11/02/1382 10900 قرن 7 ه. ق آرامگاه میر مطهر 4
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 11/27/1382 10901 قرن 7 ه. ق آرامگاه بابا حاج توکل 5
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  عمومي بنا حمام 11/27/1382 10902 قرن 8 ه. ق حمام بابا لنگر 6
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا آرامگاه 05/17/1383 11020 قرن 7 ه. ق بناي ورودي آرامگاه بابا لنگر 7
  بخش خوشاب- دهستان سلطان آباد- شمال جاده ورودي به شهر سلطان آباد وقفي بنا يخچال 05/17/1383 11022 پهلوي اول يخدان سلطان آباد 8
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا چهارطاقي 03/04/1384 11774 ساساني بناي چهارطاقي مير مظفر 9
  بخش خوشاب- دهستان دره يام - روستای بابا لنگر
  (75 ك .م شمال شرق)
  وقفي بنا مجموعه مجموعه 05/11/1380 4463 سلجوقي- قاجار مجموعه تاریخی مذهبی بابالنگر 10
    خصوصي تپه تپه 05/17/1383 11065 قرن 7-9 ه. ق تپه قصر مشكان 11
    دولتي محوطه غار 06/18/1391 30955 قرن 7ه.ق دستكند زيرزميني سلطان آباد 12


   
   

سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق